Declarations of interest

 Declarations of interest for agenda item 'Portfolio Holder under Scrutiny - Economic Growth'